一千一百九十九

1199 (tausendeinhundertneunundneunzig)

yi1 qian1 yi1 bai3 jiu3 shi2 jiu3

Bedeutung / Übersetzung

1199 (tausendeinhundertneunundneunzig)

Chinesische Zeichen

一千一百九十九

Langzeichen

一千一百九十九