元仁宗

Buyantu Khan (Eig, Pers, 1286 - 1320)

yuan2 ren2 zong1

Bedeutung / Übersetzung

Buyantu Khan (Eig, Pers, 1286 - 1320)

Chinesische Zeichen

元仁宗

Langzeichen

元仁宗