X射线断层成像

Computertomographie (S, Med)

X she4 xian4 duan4 ceng2 cheng2 xiang4

Bedeutung / Übersetzung

Computertomographie (S, Med)

Röntgen-Computertomographie (S, Med)

Chinesische Zeichen

X射线断层成像

Langzeichen

X射線斷層成像