进修内容和计划课程

Curricula

jin4 xiu1 nei4 rong2 he2 ji4 hua4 ke4 cheng2

Bedeutung / Übersetzung

Curricula

Chinesische Zeichen

进修内容和计划课程

Langzeichen

進修內容和計劃課程