潜在失效模式及后果分析

FMEA

qian2 zai4 shi1 xiao4 mo2 shi4 ji2 hou4 guo3 fen1 xi1

Bedeutung / Übersetzung

FMEA

Chinesische Zeichen

潜在失效模式及后果分析

Langzeichen

潛在失效模式及後果分析