帮助程序辅助软件帮助文件

Hilfsprogramm (S)

bang1 zhu4 cheng2 xu4 fu3 zhu4 ruan3 jian4 bang1 zhu4 wen2 jian4

Bedeutung / Übersetzung

Hilfsprogramm (S)

Chinesische Zeichen

帮助程序辅助软件帮助文件

Langzeichen

幫助程序輔助軟件幫助文件