周襄王

King Xiang of Zhou (Eig, Pers, - 619 v.Chr.)

zhou1 xiang1 wang2

Bedeutung / Übersetzung

King Xiang of Zhou (Eig, Pers, - 619 v.Chr.)

Chinesische Zeichen

周襄王

Langzeichen

週襄王