京都鹿苑寺

Kinkaku-ji

jing1 du1 lu4 yuan4 si4

Bedeutung / Übersetzung

Kinkaku-ji

Chinesische Zeichen

京都鹿苑寺

Langzeichen

京都鹿苑寺