孔乙己

Kong Yiji (Lit)

kong3 yi3 ji3

Bedeutung / Übersetzung

Kong Yiji (Lit)

Chinesische Zeichen

孔乙己

Langzeichen

孔乙己