大都会艺术博物馆

Metropolitan Museum of Art

da4 du1 hui4 yi4 shu4 bo2 wu4 guan3

Bedeutung / Übersetzung

Metropolitan Museum of Art

Chinesische Zeichen

大都会艺术博物馆

Langzeichen

大都會藝術博物館