辨认方向的标志

Orientierungspunkt (S)

bian4 ren4 fang1 xiang4 de5 biao1 zhi4

Bedeutung / Übersetzung

Orientierungspunkt (S)

reference point (S)

Chinesische Zeichen

辨认方向的标志

Langzeichen

辨認方向的標誌