王震

Wang Zhen (Eig, Pers)

wang2 zhen4

Bedeutung / Übersetzung

Wang Zhen (Eig, Pers)

Chinesische Zeichen

王震

Langzeichen

王震