格林威治标准时间

westeuropäische Zeit

ge2 lin2 wei1 zhi4 biao1 zhun3 shi2 jian1

Bedeutung / Übersetzung

westeuropäische Zeit

Chinesische Zeichen

格林威治标准时间

Langzeichen

格林威治標準時間