杜月笙

Du Yuesheng (Eig, Pers, 1887 - 1951)

du4 yue4 sheng1

Bedeutung / Übersetzung

Du Yuesheng (Eig, Pers, 1887 - 1951)

Chinesische Zeichen

杜月笙

Langzeichen

杜月笙