高行健

Gao Xingjian (Eig, Pers, 1940 - )

gao1 hang2 jian4

Bedeutung / Übersetzung

Gao Xingjian (Eig, Pers, 1940 - )

Chinesische Zeichen

高行健

Langzeichen

高行健