基里先生的西洋棋

Geri's Game

ji1 li3 xian1 sheng1 de5 xi1 yang2 qi2

Bedeutung / Übersetzung

Geri's Game

Chinesische Zeichen

基里先生的西洋棋

Langzeichen

基里先生的西洋棋