北京和佳软件技术有限公司

Hejia Ltd. (S, Wirtsch)

bei3 jing1 he2 jia1 ruan3 jian4 ji4 shu4 you3 xian4 gong1 si1

Bedeutung / Übersetzung

Hejia Ltd. (S, Wirtsch)

Chinesische Zeichen

北京和佳软件技术有限公司

Langzeichen

北京和佳軟件技術有限公司