对机器工作的提示

Hinweise zu Arbeiten an der Maschine

dui4 ji1 qi4 gong1 zuo4 de5 ti2 shi4

Bedeutung / Übersetzung

Hinweise zu Arbeiten an der Maschine

Chinesische Zeichen

对机器工作的提示

Langzeichen

對機器工作的提示