世界一切事物中人是第一个可宝贵的

im Mittelpunkt steht der Mensch

shi4 jie4 yi1 qie1 shi4 wu4 zhong1 ren2 shi4 di4 yi1 ge4 ke3 bao3 gui4 de5

Bedeutung / Übersetzung

im Mittelpunkt steht der Mensch

Chinesische Zeichen

世界一切事物中人是第一个可宝贵的

Langzeichen

世界一切事物中人是第一個可寶貴的