井疆六斤

Jingjiangliujin (Eig, Fam)

jing3 jiang1 liu4 jin1

Bedeutung / Übersetzung

Jingjiangliujin (Eig, Fam)

Chinesische Zeichen

井疆六斤

Langzeichen

井疆六斤