蒙疆联合自治政府

Mengjiang (Eig, Gesch)

meng2 jiang1 lian2 he2 zi4 zhi4 zheng4 fu3

Bedeutung / Übersetzung

Mengjiang (Eig, Gesch)

Chinesische Zeichen

蒙疆联合自治政府

Langzeichen

蒙疆聯合自治政府