中间圆筒状元件

Rumpfgruppe (S)

zhong1 jian4 yuan2 tong3 zhuang4 yuan2 jian4

Bedeutung / Übersetzung

Rumpfgruppe (S)

Chinesische Zeichen

中间圆筒状元件

Langzeichen

中間圓筒狀元件