少生孩子多种树少生孩子多养猪

??? (S)

shao3 sheng1 hai2 zi5 duo1 zhong3 shu4 shao3 sheng1 hai2 zi5 duo1 yang3 zhu1

Bedeutung / Übersetzung

??? (S)

Chinesische Zeichen

少生孩子多种树少生孩子多养猪

Langzeichen

少生孩子多種樹少生孩子多養豬