徐水县

Xushui (Kreis in Hebei, China) (Eig, Geo)

xu2 shui3 xian4

Bedeutung / Übersetzung

Xushui (Kreis in Hebei, China) (Eig, Geo)

Chinesische Zeichen

徐水县

Langzeichen

徐水縣