范仲淹

Fan Zhongyan (Eig, Pers, 989 - 1052)

fan4 zhong4 yan1

Bedeutung / Übersetzung

Fan Zhongyan (Eig, Pers, 989 - 1052)

Chinesische Zeichen

范仲淹

Langzeichen

范仲淹